კონფიდენციალურობა

ინფორმაციის შეგროვება

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოხატავს იმას, თუ როგორ იყენებს შპს გოგრა თქვენს ინფორმაციას;

ინფორმაციის შეგროვება

პირადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მომხმარებლისგნ მივიღოთ და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვოთ არის:

 • სახელი, გვარი;
 • პირადი ნომერი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომრები;
 • დაბადების თარიღი;
 • სქესი;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ;
 • სხვა სახის ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდით რეგისტრაციის პროცესში, ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ან ონლაინ კონსულტაციის დროს ან სხვა არხებით;

მომმარებლის ვებგვერდზე ვიზიტისას შეიძლება მივიღოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 • შემოსვლის ადგილი;
 • შემოსვლის დრო;
 • ნებისმიერ შევსებულ ფორმაში თუ გამოკითხვაში მიღებული ინფორმაცია;
 • სხვა საკომუნიკაციო ინფორმაცია;

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

შეგროვებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, მომხმარებლის განაცხადების განსახილველად და მომსახურების გასაწევად, მათ შორის:

 • მომხმარებლის იდენტიფიცირებისათვის და საკრედიტო მდგომარეობის შემოწმებისთვის;
 • სესხის დამტკიცების საკითხის დასამუშავებლად;
 • მომხმაებელთან დასაკავშირებლად;
 • საკონტრაქტო პირობების შესასრულებლად;

შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ტელეფონის ნომერზე და მომხმარებლის ელ-ფოსტაზე სიახლეებისა და შეთავაზებების გამოსაგზავნად. თუ გსურთ აღარ მიიღოთ ჰიპპოსგან შემოთავაზებები ან სიახლეები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამოწერის ფუნქციის გათიშვა, რომელიც მოთავსებულია ელ-ფოსტის ბოლოში;

მესე პირთან ინფორმაციის სახით მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემი გაზიარდება. მსგვსი ინფორმაციის გაცემით შეუძლებელია მომხმარებლის იდენტიფიცირება;

ინფორმაციის შენახვა

ინფორმაცია ინახება გოგრა ონლაინ შოპის დაცულ სერვერზე, რომელიც უსაფრთხოების მიზნით დაშიფრულია;

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ონლაინ ინფორმაციის მიმოცვლა არ არის ბოლომდე დაცული, რაც გულისხმობს იმას, რომ არსებობს უმცირესი შესაძლებლომა იმის, რომ დაცული ინფორმაცია გარკვეული რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს;

გთხოვთ სიფრთხილე გამოიჩინოთ პაროლებისა და სხვა ინფორმაციის უცხო პირებთან გაცემისგან;

ინფორმაციის გამჟღავნება

მესამე პირმაცის გადაცემა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ:

 • ბიზნესის გაყიდვის შემთხვევაში ან ბიზნესის წილის გაყიდვის შემთხვევაში;
 • კანონის მოთხოვნის საფუძველზე;
 • საკრედიტო ისტორიის სააგენტოს, თაღლითობასთან მებრძოლ სააგენტოს ან სხვა მსგავსი ორგანიზაციას, რომელიც ცენტრალიზებულად იღებს ინფორმაციას ერთმანეთთან დასაკავშირებლად;
 • პრობლემური სესხების ამოღების გარე პარტნიორებს;
 • საპროცესინგო ან სხვა მესამე პირს, რომელიც გადახდის პროცესინგს უზრუნველყოფს, რაც აგრეთვე აუცილებელია თქვენთვის მომსახურების გასაწევად;